Societas Classica / Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока

20,00 лв.

Сборникът „Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ събира научни доклади засягащи проблеми, свързани с култури и религии, култове в древността, преводи на художествени текстове, тенденции в съвременното езиково обучение, езикови и културни връзки, езикови особености, компютърна лингвистика, фразеология и др.

СЪДЪРЖАНИЕ
КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ
Rita Sassu. Reconsidering Athenian Acropolis. Reflections
on the Role and Function of Athena’s Temples
Иванка Дончева. Погребалните ритуали в древногръцката керамография
Живко Жеков. Епаминонд философът – стратег
Надя Тошмакова. Произходът на рода на Алкмеонидите по изворови данни
Димитър Трендафилов. Хермес – образът в преход
Марта Ивайлова. Гея – богинята на Земята, предсказва бъдещето
Надежда Амуджиева. За конфликта между законност и нравственост в „Атически нощи” на Авъл Гелий
Люба Радулова. Violatio sepulchri в надписи от Долна Мизия
Елия Маринова. Модели на приложение на античните епистолографски корпуси в преподаването на латински език и литература
Пепа Лунгарова, Ценка Давидкова. Акценти в обучението
по латински език при филологическите специалности
Деяна Гарчева. Мотивите за Галиеновата политика на толерантност в късноантичната писмена традиция и в съвременната изследователска литература
НОВОГРЪЦКИ ЕЦИК И КУЛТУРА
Стойна Пороманска. Социокултурен подход в обучението по новогръцки език
Matteo Miano. “Τα φαινόμενα απατουν”. Παραπειστικές ταυτότητες της παραλογοτεχνίας
Ευφροσύνη Κοντοκώστα. Το Γένος στην Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα: Θεωρητική Προσέγγιση και Εμπειρική Έρευνα
Στέλα Νεστοράτου.
Γλώσσα και πολιτισμός
Ελένη Κουρμαντζή. Κ. Γ. Καρυωτάκης: “Ένας Πρακτικός Θάνατος” στην “Πρέβεζα
Драгомира Вълчева, Ирина Стрикова, Нели Методиева, Надежда Тренова. Евтерпа: двуезичен електронен корпус на преводна новогръцка литература
Величка Симонова-Гроздева. За превода и изданията на романа „Алексис Зорбас” – български и немски измерения”
Здравка Михайлова. Преломният Рицос – нов прочит след “Края на идеологиите”
Лилия Радославова. Стихотворението “ΦΘΟΡΑ” на гръцката поетеса Кики Димула и немският му превод
Виктория Кънева. Изследването на вътрешната форма на думата като аспект от анализа на лексикалносемантичните отношения при междуезикова съпоставка (върху материал от български, руски и гръцки език)
Емилия Авгинова-Николова. За наименованията на месеците в гръцки и руски език КУЛТУРИ И РЕЛИГИИ НА БАЛКАНИТЕ И СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО
Мая Иванова. Микена и Тракия: културно-исторически континюитет (XV–VI в. пр.Хр.)
Димитриос Румпос. Танцът в култа към боговете в древността
Олег Александров. За астрономическата символика в култа към Митра
Павлина Владкова. За култа към императора в Nikopolis ad Istrum
Пепа Лунгарова. Култът към Victoria и идеята за победа, отразена в епиграфски паметници от провинция Долна Мизия
Димитър Димитров. Византийските болници
Илка Петкова. Академик Димитър Ангелов и средновековната духовна култура на българите
Гергана Герчева. Преславският аул
Калина Босева. De cultura hortorum на Валафрид Страбон и средновековните манастирски градини
Велин Петров. Българското новомъченичество и Атон (XV–XIX век)
Ваня Донева. Съграждането на православните храмове
в Стара Загора през Възраждането
Велчо Кръстев. Циганите, войните на България и народната признателност
Евгения Иванова. Огънят – божествен, предпазващ и очистващ, посредник между двата свята
Зоя Новакова. Фигурата на учителя в творчеството на Глеб Успенски и Тодор Влайков (между утопията и реалността)
Димитри Бело, Раки Бело. Морфологична адаптация на турските заемки в български и албански (съществителните имена)
Adem Jakllari. The Mythical and Fairy Tale Symbolism in the Novel “The Eagle” by I. Kadare
ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ
Yan Qiuxia. An Analysis on Chinese and Greek Mythologies …Prometheus, Nüwa and Gun
Яна Шишкова. Легендарните владетели на Китай – тримата господари
Искра Мандова. Династични бракове по времето на китайската епоха Тан (VII–X в.) с Тибет
Pavel Petkov. Negative Image Projection in Colin Thubron’s “Behind the Wall: A Journey through China”
Sun Yonghong. A Study on Chinese Language Learning trategies for University Students and Postgraduate Students in Bulgaria
Wang Lei, Fu Li. A Comparative and Contrastive tudy on Behaviorist Approach and Cognitive Approach to Language Transfer
Dessislava Damyanova. Rethinking the Way: East and West (Preliminaries to Philosophy of Religion)
Катя Маринова. Традициите в пиенето на чай в Китай, Япония, Русия и Великобритания
Мария Костова. Термини от тибетския будизъм в българското езиково и културно пространство днес
Милица Минева. Японски сложни глаголи, образувани с глаголите fuseru/fusu. Варианти за превод на английски и български език
Magdalena Vassileva. Kinugasa Teinosuke. Another nterpretation of the Expressionist Intentions of the Director of “Page of Madness
Кабалан Мукарзел. Демонът Ламашту. Образ и слово в древното Двуречие
Кирил Младенов. Сведенията за строежи и съпътстващите ги ритуали в надписите на Асархадон
Надя Хамами. Съвременната арабска езикова ситуация и Теорията на книжовните езици
Катя Исса. Асоциативни българско-арабски езикови модели върху речникови статии с религиозно съдържание

Налично

Описание

Автор: Колектив под редакцията на Иванка Дончева, Стефан Йорданов и Полина Цончева
Издател: УИ Св. Св. Кирил и Методий
Страници: 311
Тегло: 300 гр.
Корица: Мека
Година на издаване: 2006 г.
Състояние: Много добро

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Societas Classica / Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“